You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
WylieWord/Aro phonetics test cases.txt

79 lines
1.5 KiB

;
; These examples come from the draft (8/21/03) THDL Phonetics document
;
lha sa > lhasa
sa skya pa > sakyapa
; blo bzang > lobzang -- THDL exception not included in Aro exception dictionary
rnying ma pa > nyingmapa
rdo rje > dorjé
dge lugs pa > gélugpa
gzhis ka rtse > zhikatsé
mar me > marmé
bcu > chu
lce > ché
rin chen bzang po > rinchènzangpo
nag chu > nagchu
bka' rgyud pa > kagyüdpa
bsod nams> södnam
thub bstan > thubtèn
'jam dpal dbyangs > jampèlyang
dge legs > gélèg
kha btags > khatag
bka' shag > kashag
; sbra nag zhol > banakzhöl -- THDL exception not included in Aro exception dictionary
thabs > thab
lha sa ba > lhasawa
jo bo > jowo
dpa' bo > pawo
spyan ras gzig > chènrèzig
sbyin bdag > jindag
smyong > nyong
sgrol ma > drölma
rten 'brel > tèndrél
'bras spungs > drèpung
'phrin las > thrinlè
dbang > wang
dbral > rèl
dbyar kha > yarkha
zla ba > dawa
klad pa > lèdpa
glog > log
le'u > lé'u
pa'ang > pa'ang
bar ba'i > barwa'i
rta mgrin > tamdrin
; Other tests, to exercise particular rules in the grammar that aren't covered in the rules above
g.yon > yön
phyag > chag
bkra shis > trashi
khros ma > thröma
sprul > trül
mri tam ga > mitamga
srid pa > sipa
pad ma > pèma
pan chen > pènchèn
ral pa can > rèlpachèn
thun > thün
dus gsum > düsum
sbed > béd
ces > ché
pa'i > pa'i
che'i > ché'i
gri'i > dri'i
po'i > po'i
le'u'i > lé'u'i
rdzogs > dzog
thug pa > thugpa
'debs > déb
sib sib > sibsib
lobs pa > lobpa
grub > drub
kla col > lachöl
snrubs > nub
; Aro-specific exceptions
mtsho rgyal > tsogyèl
; Verify that the nasalization code does not apply
dpal 'byor > pèljor